CÔNG TY FUNOVA CÙNG VỚI NGHIỆP ĐOÀN TIẾP NHẬN TẠI NHẬT BẢN THAM QUAN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG - Công ty Funova